Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Stadgar

STADGAR FÖR NORDISKT BRANDSKYDDAT TRÄ

 

§ 1 Föreningens namn är NORDISKT BRANDSKYDDAT TRÄ

Styrelsens har sitt säte i Stockholm

 

§ 2 Föreningens ändamål är att

 • Sprida information och kunskap om brandskyddat trä till marknadens aktörer och allmänheten i de nordiska länderna.
 • Verka för harmonisering av användning och information om brandskyddat trä i de nordiska länderna.
 • Tillhandahålla en neutral plattform för informations- och kunskapsutbyte för föreningens medlemmar.
 • Verka för att produkter, processer, leverantörer och användning av brandskyddat trä kvalitetssäkras.
 • Verka för att öka tilltron till brandskyddat trä för att ge stärkt konkurrenskraft mot icke träbaserade material.

 

§ 3 Medlemskap kan erhållas av envar såväl fysisk som juridisk person som stödjer föreningens ändamål. Styrelsen avgör frågan om medlemskap eller uteslutning med beaktande av föreningens ändamål och antagna etiska regler.

 

§ 4 Medlem skall biträda föreningens ändamål. För upprätthållande av medlemskapet skall medlem inom den tid som styrelsen föreskriver erlägga den årliga avgift som årsmötet fastställer.

 

§ 5 Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av högst sju ordinarie ledamöter. Därjämte skall utses två suppleanter. Vid ordinarie årsmöte väljs styrelseledamöter för tiden t.o.m. det ordinarie årsmöte som infaller med en mandattid om två år. För suppleant är mandattiden ett år. Första gång val äger rum skall halva antalet ledamöterna väljas på endast ett år.

Den sammanlagda mandattiden för funktionär bör vara längst sex år sammanhängande tid.

Till styrelseledamot kan endast väljas medlem i föreningen.

Föreningens aktiviteter skall av styrelsen konkretiseras i en årlig verksamhetsplan.

Styrelsen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst. Vid röstning gäller enkelt röstetal. Vi lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§ 6 Föreningens firma tecknas, förutom av ordföranden och kassören var för sig, av styrelsen, samt av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen bemyndigar därtill.

 

§ 7 Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 juni.

För kallelse till årsmöte svarar föreningens styrelse. Kallelse skall tillställas medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet och skall innehålla förslag till dagordning.

Vid årsmötet har varje medlem en röst eller dess företrädare. Ingen kan företräda mer än en röst.

 

§ 8 Vid ordinarie årsmöte är de obligatoriska punkterna på dagordningen följande:

 • Upprop och anteckning av närvarande röstberättigade medlemmar
 • Fastställande av röstlängd
 • Prövning av frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 • Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Frågan om fastställande av balansräkningen
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift (§ 4)
 • Val av ordförande samt kassör för föreningen (valordning se § 5)
 • Val av övriga styrelseledamöter (valordning se § 5)
 • Val av valutskott (valordning se § 10)
 • Val av revisorer samt en revisorssuppleant
 • Annan fråga som påkallats av styrelsen eller av medlem senast 2 veckor före mötet

 

§ 9 Då inget annat anges i stadgarna skall årsmötets beslut fattas genom enkel majoritet.

Omröstning skall vara öppen utom i personvalsfrågor där sluten omröstning skall ske om någon så begär.

Vid lika röstetal skall lottning ske i val- och avgiftsfrågor, i övriga frågor avgör mötesordförandens utslagsröst.

Då stadgarna kräver kvalificerad majoritet förstås härmed att minst 2/3 av de avgivna rösterna är för förslaget.

 

§ 10 Årsmötet skall utse ett valutskott bestående av tre ledamöter varav en av ledamöterna som sammankallande. Minst en av ledamöterna bör varje år nyväljas.

 

§ 11 Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller ordföranden. Extra årsmöte skall sammankallas om minst 1/3 av antalet medlemmar så påfordrar. Sådant extra årsmöte skall hållas inom 45 dagar från det ordföranden erhållit sådan angiven begäran. Extra årsmöte får dock inte hållas mindre än 60 dagar före eller efter ordinarie årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte skall, med angivande av de ärenden som skall behandlas, tillställas medlemmarna senast 30 dagar före mötet.

 

§ 12 Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet valda revisorer, båda medlemmar i föreningen.

 

§ 13 Föreningens stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid ordinarie årsmöte eller genom beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

Förslag om ändring av stadgarna skall i sin helhet återges i årsmöteskallelsen.

Förslag om ändring av stadgarna skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet för att där kunna upptas till behandling.

 

§ 14 Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast 90 dagar före det årsmöte vid vilket det önskas behandlat.

Förslag om föreningens upplösning skall anges i årsmöteskallelsen. För giltighet av beslut om föreningens upplösning krävs att två årsmöten, med minst tre månaders mellanrum varav minst ett ordinarie, med kvalificerad majoritet biträtt förslaget.

Vid upplösning skall föreningens kapital användas i enlighet med föreningens ändamål eller överföras till stiftelse eller annan organisation som verkar för samma ändamål.

.